News from Förbundet

Kära RPG-are i vårt avlånga land !

Psalm 179 " Morgon mellan fjällen" har säkert många sjungit då man hade morgonbön i skolan. Den ger hopp och glädje inför kommande dag. Det är något vi behöver idag då vi möts av krig och andra hemskheter som berör oss i allra högsta grad. Det är ändå tryggt att få lita på och med förtröstan att Gud är god mitt i allt det svåra. 

Klimatfrågan är i allra högsta grad påtaglig och påminner oss nästan varje dag om att det är en fråga som vi måste ta på allvar i allra högsta grad. Här i Skåne har översvämningar ställt till stora bekymmer och i norr slås köldrekord.

Trots detta så kan vi få uppleva glädje i vardagen. Det är viktigt att ta vara på glädjestunderna. RPG-verksamheten är i gång och medverkar till glädjande tillfällen då vi får mötas med inspirerande program och en härlig gemenskap. Det är en fröjd att titta igenom alla fantastiska program som nu finns på vår hemsida. De inspirerar. Här kan man också få nya idéer och tips om programverksamhet för den egna föreningen.

Det är årsmötesdags både för föreningar och distrikt. De ger tillfälle till eftertanke men också till för fortsatt verksamhet med förhoppning om många härliga stunder tillsammans. Gemenskap är en viktig ingrediens för hälsa och välbefinnande. Vi vet att ensamhet kan skapa både fysisk och psykisk ohälsa. Därför är det så viktigt att vi värnar om våra föreningar på allra bästa sätt.

På förbundskansliet arbetas nu med att göra bokslut och förbereda inför vår riksstämma i Örebro den 24 – 25 maj. På förbundets hemsida finns information om stämman och vad som gäller för anmälan som är digital, plats och kostnader. En grupp från distriktet arbetar med praktiska delar och allt annat som berör riksstämman. Då tiden för motionernas inlämning gått ut kunde vi konstatera att det kommit in sju motioner. Styrelsen kommer nu att arbeta med dem för att svar från styrelsen skall kunna ges vid mötet i Örebro. Därefter skall deltagarna säga sitt och beslut skall tas.

Under januari har vi haft ett sk förmöte inför RPK (Regeringens pensionärskommitté) som möts den 14 februari. Förhoppningen då är att vi skall få träffa finansminister Elisabeth Svantesson. Vid förmötet framkom att pensionärsförbunden är oroliga för de neddragningar som görs inom regioner och kommuner framför allt då det gäller äldreomsorgen. Det kommer naturligtvis att handla om ekonomi denna gång. Statsbidraget, regionernas rop på mera pengar, bidrag till civilsamhället – studieförbund, kultur etc. Det påpekades också att våra tidningar som är så viktiga för våra medlemmar i alla förbunden kostar mer idag.

Vi enades om att följande frågor skall skickas till Regeringskansliet inför mötet i februari : 

  • Bidrag till organisationer i civilsamhället. Hur ser framtiden ut, vilket stöd från staten kan vi räkna med?
  • Äldre måste få kosta. Hur ser regeringens satsningar på äldre ut i kommande budgetar, vad prioriteras?
  • Pensionssystemet behöver stärkas ekonomiskt. Hur ser arbetet ut?

 En grupp i vår styrelse har träffats för att samtala om hur vi kan bli flera medlemmar och hur man skall kunna förenkla styrelsearbetet.

Så har vi haft vårt första arbetsutskott i styrelsen 2024. AU sker digitalt. Vid sammanträdets diskuterades de motioner som kommit in.

SeniorPosten. DA Media -ett annonssäljbolag, som sålt annonser för vår tidnings räkning, sade upp sitt uppdrag i oktober 2023. Uppsägningstiden var för båda parter i avtalet på sex månader. Eva Henriksson har sökt med ljus och lykta efter ny annonsackvisitör. Många företag i den branschen har lagt ner sin verksamhet på grund av det ekonomiska läget som nu råder på tidningsfronten. Vi har nu en av de tidigare medarbetarna hos d.a Media som sköter arbetet tills vidare. Vi har fått en viss ekonomisk kompensation för de två första numren av Seniorposten. Förhoppningsvis kan vi hitta en ny firma som kan ta sig an detta så viktiga arbete. Vet du någon så hör gärna av dig till vårt kansli!

Från Regeringskansliet

Pressträff med finansmarknadsministern om operativ krishantering vid cyberattacker och andra allvarliga driftsstörningar i betalningssystemet.

För att säkerställa en god och samordnad vård och omsorg för personer som behöver insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård, ger regeringen nu Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att undersöka hur bestämmelserna om individuell plan fungerar enligt bestämmelserna i lagen.

Socialminister Jakob Forssmed tog emot slutbetänkandet i utredningen av de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret från regeringens särskilde utredare Anders Tegnell.

I juli 2022 tillsatte regeringen en utredning vars uppdrag har varit att göra en översyn av och lämna förslag om regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret. Syftet med utredningen är att säkerställa att de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret är ändamålsenliga och effektiva, med beaktande av erfarenheterna från covid-19 pandemin.

Så avslutar jag detta brev med ytterligare en välkänd psalm och en hälsning till er alla och en önskan om Guds rika välsignelse

Din klara sol går åter opp,
jag tackar dig min Gud.
Med kraft och mod och nyfött hopp
jag höjer glädjens ljud.                                                    Ann-Christin Lindbom

 För att läsa brevet i sin helhet:  Läs förbundsordförandes nyhetsbrev februari 2024

To the top